Tähtis teade!

Tarbijakaitseamet ootab nõudeid

Õpetajale

Print

Miks on tarbijaharidus oluline?

Teenuseid ja kaupu müües on ettevõtjal võrreldes ostjaga eelis: tal on müüdava kauba ja teenuse kohta teave, mis ostjal puudub. Iga ellu jääda sooviva ettevõtte eesmärk on kasum, mille saavutamiseks kasutatakse vahel ka ebaausaid võtted, nagu näiteks agressiivne turundus ja eksitav reklaam. Seetõttu on tarvis riiklikke institutsioone, kes selliseid ettevõtjaid korrale kutsuvad ja tarbijat abistavad. Tähtis on tarbijaid harida, et ta  teaks oma õigusi, tunneks end kaupu ja teenuseid ostes seetõttu kindlalt, võttes vastu õigeid otsuseid.

Tarbijaharidus keskendub tarbija rollile, kriitilisele mõtlemisele, tarbijaga seotud probleemide lahendamisele ja jätkusuutlikkusele. Tarbijaharidus aitab kaasa ühiskonnaelus osaleva, kriitiliselt mõtleva ja kompetentse kodaniku kujundamisele.

Tarbijahariduse ülim eesmärk on tarbija enesekindluse ja iseseisvuse suurendamine. Selleks vajab tarbija teadmisi tarbimisega kaasnevatest riskidest ja probleemidest, oskusi neid riske ja probleeme ära tunda ning neid ennetada või nende suhtes kõige paremini käituda, hoiakuid ja veendumusi õige eluviisi kujundamiseks ja hoidmiseks. Lühemalt öeldes on need kõik tarbija teadmised, mis on olulised igapäevaelus hakkamasaamiseks.

Tarbijaharidusega saadud teadmised ei ole vaid teoreetilised, neid on võimalik igapäevaelus kasutada. Tarbijaharidusteemade ring on väga lai, hõlmates nii kodumajapidamist, finantskirjaoskust, ohutust, digitaalseid kompetentse ja muud. Tarbijaharidus aitab kaasa kriitilisele mõtlemisele, võimele mõelda mitte vaid üksikisiku tasandil, vaid ka globaalselt, kuna ühiskonnad sõltuvad järjest enam üksteisest.

Tarbijahariduse põhimõtted on analoogsed kogu Euroopas. Need on olemas eri riikide õppekavades.

Kas tarbijal on kohustusi?

Õigused ja kohustused käivad käsikäes. Tarbijaõiguste tagamiseks on muu hulgas kehtestatud nõuded toodete ja teenuste märgistamisele. Näiteks mänguasjad, kiivrid jne peavad olema märgistatud CE-märgisega, ohtlikud kemikaalid ohutusmärgisega. Toidukaupade märgistusel peab olema kirjas koostis, realiseerimisaeg, hoiutingimused, rõivastel ja tekstiilitoodetel peavad olema hooldamisjuhised, toodete ja teenuste reklaamimisel tuleb kinni pidada reklaamiseaduse ja teiste seaduste nõuetest jne.

Tarbijal on kohustus lugeda tootele lisatud märgistust ning enne toote kasutamist tutvuda kasutus- ja hooldusjuhenditega. Eksimuse puhul tuleb sellest teavitada müüjat või teenindajat ja järelevalvet tegevaid ametkondi. Enne lepingu allkirjastamist on tarbijal kohustus läbi lugeda kõik lepingutingimused ja vajadusel küsida nende kohta lisainfot.
 
Miks on tarbijal tähtis oma kohustusi täita?

Kui tarbija ei pea kinni toote hooldustingmärkidest või ei loe toote märgistust, võib näiteks allergikul sellest tulenevalt tekkida allergiline reaktsioon. Tehnikatoote vale kasutamine kasutusjuhendit läbi lugemata võib põhjustada toote purunemise. Kui tarbija annab allkirja lepingule, mida ta pole eelnevalt läbi lugenud, võib ta end tahtmatult siduda pikaajaliste finantskohustustega. Kui toote või teenusega tekib pärast ostmist probleem ja tarbija soovib esitada pretensiooni, siis on selleks vaja ostu tõendavat dokumenti. Kui ostutšekki alles ei ole, pole tarbijal ka alust pretensiooni esitamiseks. Kõigil loetletud juhtudel ei saa tarbija süüdistada ettevõtjat ja nõuda kahjude hüvitamist, kuna tarbija pole ise oma kohustusi täitnud.