Tähtis teade!

Tarbijakaitseamet ootab nõudeid

Tarbijavaidluste komisjon

Print

Tarbijavaidluste komisjon on tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav sõltumatu üksus. Komisjoni kuuluvad komisjoni esimees ja liikmetena ettevõtlus- või kutseliitude ja tarbijate huve esindavate organisatsioonide või asutuste esindajad.

Sul on valida, kas pöörduda kaebuse lahendamiseks otse kohtusse või otsustada tarbijavaidluste komisjoni kasuks. Viimase näol on aga nii Sinu kui kaupleja jaoks võrreldes kohtuvaidlusega tegemist probleemi tunduvalt lihtsama, mugavama ning vähem aega ja raha nõudva lahendusega.

Alati jääb Sulle võimalus pöörduda viimase sammuna oma õiguste kaitseks kohtusse, sest on ka selliseid probleeme, mille lahendamiseks ei ole õigust tarbijakaitseametnikel ja isegi tarbijavaidluste komisjonil (nt nõue moraalse kahju hüvitamiseks).

Pea meeles!

  • Tarbijavaidluste komisjon ei lahenda vaidlust, kui kahjunõue tuleneb surmajuhtumist, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Need vaidlused lahendatakse kohtus.
  • Komisjon ei lahenda vaidlusi, mis on seotud mittemajandusliku üldhuviteenuse  osutamisega; avalik-õiguslike juriidiliste isikute pakutava haridusteenusega; tervishoiuteenusega, mida osutavad tervishoiutöötajad patsientidele nende tervise hindamiseks, säilitamiseks või taastamiseks, sealhulgas ravimite ja meditsiiniseadmete väljakirjutamine, väljastamine ja nendega varustamine. Komisjon ei lahenda ka vaidlusi, mille lahendamise kord on ette nähtud teistes seadustes. Need vaidlused lahendatakse muus pädevas institutsioonis või kohtus.
  • Tarbijavaidluste komisjoni otsus pole pooltele täitmiseks kohustuslik. Kui aga ettevõte ei täida tarbija kasuks langetatud otsust, avaldab Tarbijakaitseamet ta oma kodulehel komisjoni otsuseid mittejärgivate kauplejate nimekirjas (nn mustas nimekirjas[) .